Медицински бензин 1л

380,00 ден

 • Медицински бензин (Benzinum medicinale), хидротретиран (ниско вриење) лесен бензин.
  Служи како средство за чистење и одмастување, индустриски растворувач и реагенс за анализа (лабораториска хемикалија).
  Проѕирна и безбојна течност.
  Многу запалива течност и пареа.
  Создава опасни гасови со воздух. Реагира со силни киселини и алкалии и оксиданти.
  Да се ​​чува подалеку од топлина и од сите потенцијални извори на палење, вклучително и статички електрицитет.
SKU: 2425

Поврзани производи